Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het versterken van de woon- en leefomgeving is essentieel voor het vasthouden en aantrekken van inwoners. Het in stand houden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving hoort daarbij.
De instandhouding van de kapitaalgoederen is daarbij essentieel. Dit vereist een integrale afweging tussen de kapitaalgoederen (het areaal), de vastgesteld kwaliteitsniveau (de kwaliteit) en de personele en financiële middelen (de middelen). Belangrijk uitgangspunt bij deze afweging vormt de basis op orde, C2C als filosofie en instrument om de transitie naar onuitputtelijke grondstoffen, duurzame energie, klimaatadaptie en gezondheid op lokaal en regionaal niveau te realiseren dan wel te versnellen.  Een belangrijk instrument daarbij  kan de TCO-methode (Total Cost of Ownership) vormen, waarbij alle kosten gerelateerd aan de aanschaf, gebruik en onderhoud gedurende de levenscyclus van kapitaalgoederen volledig inzichtelijk worden gemaakt.

Andere belangrijke beleidsmatige uitgangspunten (m.n. uit de beleidsmatige raadsprogramma’s uit het sociaal- en ruimtelijk domein) bij de afweging vormen de differentiatie qua beheer van de leefomgeving en gemeentelijke vastgoed en de differentiatie tussen wijken waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op betrokkenheid, inspraak en zelfs zelfbestuur burgers. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Programma 2 Leefbaar Venlo, programmalijn Omgeving (Programma's en Algemene middelen).
De programmalijn omvat zowel beheer als service van de Openbare Ruimte. De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is hierin leidend bij het rationele beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen en ruimtelijke inpassingen van nieuwe opgaven (bv. klimaatadaptatie en energietransitie).

Uiteraard zullen de resultaten van de afweging niet strijdig zijn met vigerende wet- en regelgeving en zullen ze in de pas lopen met de beschikbare middelen. Na jarenlange taakstellingen en bezuinigingen worden bewuste keuzes gemaakt. Dit om op diverse vlakken (groen, civiel, water enz.) activiteiten niet of gedeeltelijk uit te voeren conform de vastgestelde (of nog vast te stellen) gedifferentieerde kwaliteitsniveaus. Aan de ambitie van de Strategische visie 2030 ‘Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving door langjarig gerichte investering’ kan zodoende in het beheren van de openbare ruimte in beperkte mate invulling gegeven worden. Daarnaast is een aantal van de taken waarop kapitaalgoederen betrekking hebben verplicht. Zo heeft de gemeente een wettelijke plicht betreffende de riolering en het onderhoud van wegen. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht om schade aan derden te voorkomen.

Tot slot kan achterstallig beheer en onderhoud leiden tot risico’s, kapitaalvernietiging en aansprakelijkstelling van de gemeente. De meerjarige onderhoudsprogramma’s binnen de gemeente Venlo zijn gebaseerd op beheer- en beleidsplannen, zoals onder andere het GRP, het Meerjarenonderhoudsplan Wegen 2018-2027, Meerjarenonderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027, de Agenda groen en water en het Materiaalbeleidsplan 2015-2020. Op deze wijze wordt gestructureerd uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur, voorzieningen  en vastgoed binnen de gemeente Venlo.

ga terug