Bijlage IV Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2020

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

RESERVES

ALGEMENE RESERVES

71.648

10.774

2.266

80.155

5.962

2.266

83.852

4.731

2.230

86.353

4.882

1.868

89.367

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

61.758

7.612

69.369

4.316

73.686

3.120

76.806

3.649

80.455

Algemene Grondreserve

9.890

3.162

2.266

10.786

1.646

2.266

10.166

1.611

2.230

9.547

1.233

1.868

8.912

Totaal reserves met een Bufferfunctie

71.648

10.774

2.266

80.155

5.962

2.266

83.852

4.731

2.230

86.353

4.882

1.868

89.367

BESTEMMINGSRESERVES

10.905

3.863

1.795

12.973

2.111

15.084

1.727

54

16.757

1.897

258

18.396

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

193

70

120

143

70

213

70

283

70

353

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

525

525

525

525

525

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

53

53

53

53

53

Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

400

15

62

353

353

353

353

Reserve Bodemkwaliteit

1.655

842

1.387

1.110

1.110

1.110

1.110

Reserve Regionaal Werkbedrijf

376

376

376

376

376

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

984

984

984

984

984

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprogramma

Reserve Geluidkwaliteit

1.394

1.394

1.394

1.394

1.394

Reserve Parkeerfonds

Reserve Nieuwe Venlonaren

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

274

274

274

Reserve Herbezttingsmiddelen generatiepact

161

161

161

161

161

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

1.140

1.140

1.140

1.140

1.140

Reserve (Door)decentralisaties

Reserve Circulaire Hoofdstad

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal overige Bestemmingsreserves

7.155

1.927

1.569

7.513

70

7.583

70

7.653

70

7.723

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2020

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

2.171

1.937

4.107

2.041

6.148

1.657

54

7.751

1.827

258

9.320

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

2.171

1.937

4.107

2.041

6.148

1.657

54

7.751

1.827

258

9.320

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

1.228

1.228

1.228

1.228

1.228

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

125

125

125

125

125

Egalisatiereserve Openbare verlichting

227

227

Totaal Egalisatiereserves

1.580

227

1.353

1.353

1.353

1.353

TOTAAL RESERVES

82.553

14.637

4.061

93.129

8.073

2.266

98.936

6.458

2.284

103.110

6.780

2.126

107.764

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

82.553

14.637

4.061

93.129

8.073

2.266

98.936

6.458

2.284

103.110

6.780

2.126

107.764

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Boekwaarde
1-1-2020

Mutaties 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Mutaties 2021

Boekwaarde
31-12-2021

Mutaties 2022

Boekwaarde
31-12-2022

Mutaties 2023

Boekwaarde
31-12-2023

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

708

4.571

4.171

1.108

4.171

4.171

1.108

4.171

4.171

1.108

3.600

3.600

1.108

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

173

118

80

211

118

80

250

118

80

288

118

80

327

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

503

309

468

344

309

290

362

309

290

381

309

290

399

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

711

468

592

586

525

592

519

525

592

451

525

592

384

Voorziening onderhoud GRP+

3.157

1.608

2.950

1.815

1.608

2.680

743

2.369

2.133

978

2.369

2.714

634

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

131

60

62

129

60

66

124

60

70

114

60

62

112

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

7

144

150

1

144

144

1

144

144

1

144

144

1

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

101

570

492

180

570

443

307

570

522

355

570

925

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

5.489

7.848

8.964

4.374

7.505

8.466

3.413

8.266

8.002

3.676

7.695

7.482

3.890

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

371

57

429

57

486

57

543

57

601

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.418

340

2.078

203

1.875

129

1.747

25

1.722

Voorziening Afval

190

19

172

18

154

18

135

36

172

Voorziening Reparatie derde jaar WW

80

40

120

40

160

40

200

40

240

Totaal voorziening Middelen van derden

3.061

97

359

2.799

97

221

2.676

97

147

2.626

133

25

2.734

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkosten Wethouders

4.849

4.849

4.849

4.849

4.849

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

45

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.599

1.000

750

1.849

500

750

1.599

1.000

750

1.849

1.500

1.000

2.349

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

327

327

327

327

327

Voorziening Voormalig Personeel

275

275

275

275

275

Voorziening BTW claim parkeergarage Maaswaard

288

288

288

288

288

Totaal Voorzieningen Overige

9.883

1.000

750

10.133

500

750

9.883

1.000

750

10.133

1.500

1.000

10.633

TOTAAL VOORZIENINGEN

18.433

8.946

10.073

17.306

8.102

9.437

15.972

9.364

8.899

16.436

9.329

8.507

17.257

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

100.986

23.582

14.134

110.435

16.176

11.703

114.908

15.822

11.184

119.545

16.108

10.633

125.021

Toelichting
Algemene Reserve

- Toevoegingen

• Bij de  vorming van de bestemmingsreserve Parkeerfonds conform raadsbesluit
  2017-009  wordt er in 2020 € 117.000 en in 2021 € 114.000 toegevoegd.
• De bespaarde rente bedraagt:

- 2020 € 2.012.000
- 2021 € 2.173.000
- 2022 € 2.361.000
- 2023 € 2.559.000

• In de voorliggende begroting wordt het begrotingsoverschot ter versterking van het weerstandsvermogen toegevoegd aan de Algemene reserve:

- 2020 € 5.482.000
- 2021 € 2.029.000
- 2022  € 759.000
- 2023 € 1.090.000

Algemene Grondreserve

- Onttrekkingen

Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ in 2020 en 2021 van € 1.016.000, in 2022 € 980.000 en in 2023 € 618.000  ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.
Post onvoorzien wordt vastgesteld op € 1.250.000 in 2020 t/m 2023.

- Toevoegingen

De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in

• 2020 € 1.201.000,
• 2021 € 1.246.000
• 2022 € 1.211.000
• 2023 € 833.000.

Tevens is het resultaat van het project ‘Trade Port West’ in 2020 herberekend op € 1.061.000.
Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld op € 400.000 in 2020 t/m 2023. Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2020 op € 500.000.

Reserve Kennisinfrastructuur

- Onttrekkingen

In 2020 wordt ter dekking van de subsidie aan de HAS € 120.000 onttr0kken.

- Toevoegingen

Vanaf 2018 een structurele storting in de reserve van € 70.000 t.b.v. de ontwikkeling in het onderwijs.

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

- Onttrekkingen

Ter dekking van het project grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling wordt er in 2020 € 62.000 onttrokken.

- Toevoegingen

Provinciale subsidie in 2020 € 15.000 ter versterking van grensoverschrijdende initiatieven.

Reserve Bodem gelden

- Onttrekkingen

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering  wordt in 2020
€ 76.000 onttrokken. T.b.v. het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 wordt in 2020 € 235.000 onttrokken. In 2020 wordt ter dekking van een tijdelijke toezichthouder Bodem € 76.000 onttrokken. In 2020 wordt de reserve Circulaire Hoofdstad gevoed met een onttrekking uit de reserve Bodem van € 1.000.000.

- Toevoegingen

Ter uitvoering van het convenant zal de gemeente in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4.200.000 ontvangen uit het gemeentefonds als specifieke uitkering. In 2020 wordt € 842.000 uitgekeerd.

Reserve Circulaire Hoofdstad

- Toevoegingen

In 2020 vind een storting plaats van € 1.000.000. De middelen hiervoor worden overgeheveld uit de reserve Bodemgelden.

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige kapitaallasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.

- Onttrekkingen

Ter dekking van de kapitaallasten vind in 2022 een onttrekking plaats van € 54.000 en in 2023 € 258.000.

- Toevoegingen

In 2020 bedraagt de toevoeging € 1.763.000,  in 2021  € 1.809.000,  in 2022 € 1.364.000 en in 2023 € 1.487.000. De rentecomponent bedraagt in 2020 € 173.000,  in 2021 € 232.000, in 2022 € 293.000 en in 2023 € 341.000.

Egalisatiereserve Openbare verlichting

- Onttrekkingen

Betreft onderhoud openbare verlichting VenloNet € 227.000.

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserves

Reserve (Door)decentralisaties

De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van  doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie

Bestemmingsreserves

Reserve Culinaire hoofdstad

Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming en het aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Reserve (Door)decentralisaties
Team Participatie en individuele ontplooiing
Besluit instelling reserve Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van  doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.
Onderbouwing
 Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.
Volume
Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankellijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd
Maximaal 10 jaar.
Reserve Circulaire hoofdstad
Team Werken en bereikbaarheid
Besluit instelling reserve Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming en het aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.

Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s,  duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.

Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden.  In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.

Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.

Volume € 1.000.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.

ga terug