Bijlage VII Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

2.755

6.529

2.755

6.420

2.755

6.396

2.755

6.393

0.10 Mutaties reserves

4.061

14.637

2.266

8.073

2.284

6.458

2.126

6.780

0.2 Burgerzaken

2.156

2.195

2.291

2.441

2.108

2.365

2.004

2.321

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

89

89

89

89

0.4 Overhead

268

38.761

268

38.596

268

38.018

268

38.055

0.5 Treasury

4.779

1.591

5.032

774

5.253

600

5.512

230

0.61 OZB woningen

18.761

693

18.761

634

18.384

634

18.384

634

0.62 OZB niet-woningen

19.702

564

19.702

564

19.316

564

19.316

564

0.63 Parkeerbelasting

3.123

3.123

2.942

2.942

0.64 Belastingen overig

918

206

828

206

738

206

738

206

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

240.891

239.085

235.363

235.401

0.8 Overige baten en lasten

6.125

12.674

12.907

13.604

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.779

7.828

7.840

7.877

1.2 Openbare orde en veiligheid

463

2.806

463

2.906

263

2.701

263

2.699

2.1 Verkeer en vervoer

860

17.956

1.105

17.728

1.081

17.570

1.080

17.560

2.2 Parkeren

335

2.254

335

2.265

335

1.904

335

1.889

2.4 Economische havens en waterwegen

330

319

338

321

395

394

394

436

3.1 Economische ontwikkeling

1.237

3.051

1.059

2.758

500

2.232

1.729

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.774

11.305

362

1.953

362

1.940

362

1.935

3.3 Bedrijvenloket en -regelingen

648

1.137

648

1.134

648

1.131

648

1.004

3.4 Economische promotie

1.792

1.094

1.892

1.094

2.042

1.094

2.042

1.014

4.2 Onderwijshuisvesting

69

8.909

70

9.208

70

9.198

70

9.366

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.211

8.437

6.020

8.254

4.828

6.980

4.828

6.981

5.1 Sportbeleid en activering

235

1.632

235

1.552

235

1.476

235

1.476

5.2 Sportaccommodaties

3.424

6.645

3.624

6.821

3.741

6.931

3.741

6.888

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

224

7.675

122

7.102

122

6.810

122

6.780

5.4 Musea

51

2.090

186

2.373

186

2.386

186

2.369

5.5 Cultureel erfgoed

324

338

338

337

5.6 Media

1.862

1.862

1.862

1.862

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

930

7.418

868

7.438

868

7.510

868

7.660

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

652

18.382

652

18.307

652

18.033

652

17.803

6.2 Wijkteams

2.827

2.827

2.827

2.827

6.3 Inkomensregelingen

42.993

51.230

42.968

51.207

42.968

51.145

42.968

51.141

6.4 Begeleide participatie

76

17.102

76

16.602

76

16.102

76

15.602

6.5 Arbeidsparticipatie

217

5.910

166

5.696

166

5.695

166

5.694

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO

2.106

2.106

2.106

2.106

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.372

19.980

1.328

19.781

1.324

19.822

1.335

19.861

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.292

32.803

3.292

31.058

3.292

30.456

3.292

30.498

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.982

50.077

1.982

50.168

1.982

50.093

1.982

50.093

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

770

3.076

770

3.076

770

3.076

770

3.076

7.1 Volksgezondheid

596

7.049

596

7.049

596

6.832

596

6.832

7.2 Riolering

8.378

6.035

8.270

5.927

8.967

6.624

8.939

6.596

7.3 Afval

12.027

9.676

11.985

9.634

11.578

9.227

11.540

9.213

7.4 Milieubeheer

1.162

847

856

856

7.5 Begraafplaatsen-crematoria

387

479

387

426

387

426

387

426

8.1 Ruimtelijke ordening

1.855

1.367

1.418

1.388

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

36.550

36.715

28.931

29.551

54.789

55.408

41.127

41.762

8.3 Wonen en bouwen

5.656

9.399

5.506

9.310

5.506

9.462

5.506

9.442

Totaal

439.944

439.944

418.346

418.346

438.141

438.141

423.955

423.955

ga terug