4. Welvarend Venlo

Inleiding

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het gemeentelijke programmamanagement. Goede lokale economische omstandigheden leiden tot meer en sterkere bedrijven, meer en hoger opgeleide banen en dit zorgt in economische en maatschappelijke zin voor een welvarende gemeente. De sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie kenmerken de lokale en regionale economie. Crossroads Limburg als ondernemersgedreven triple helix organisatie en de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn hierin essentiële schakels. In ruimtelijke zin zijn de Venlose werklocaties en tradeports economische hotspots. De thema’s kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische sectoren en de gebiedsgerichte benadering. Deze vormen de drie programmalijnen binnen het programma Welvarend Venlo.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.386

3,9 %

Baten

€ 12.515

2,9 %

ga terug