Bijlage III Kerngegevens

Aantallen
begroting
2020

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

101.603

waarvan:

- inwoners < 18 jaar

18.161

- inwoners van 18 tot 64 jaar

61.676

- inwoners > 64 jaar

21.766

Lage inkomens

16.695

Bijstandsontvangers

2.760

- WWB

2.512

- IOAW / IOAZ

248

Uitkeringsontvangers

8.468

waarvan:

- Bijstandsontvangers

2.760

- WAO/WIA

3.652

- Militairen

49

- WAZ

81

- WAJONG

1.369

- WSW

557

Minderheden (overeenkomstig definitie Gemeentefonds)

8.875

Aantal huishoudens

48.792

waarvan één-ouder-huishoudens

3.457

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.)

12.412

Oppervlakte bebouwing (in ha.)

922

Oppervlakte binnenwater (in ha.)

488

Woningen en recreatiewoningen

47.818

Bedragen x € 1.000

Bedragen
begroting
2020

C. Financiële structuur

Ongebonden belastingen

44.596

Uitkeringen uit het Gemeentefonds

240.891

Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari

100.986

waarvan:

- reserves

82.553

- voorzieningen

18.433

Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven)

365.949

Gehanteerd rentepercentage

3%

Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2020)

270.464

D. Woonlastenbepalende kengetallen

Waarde woningen en niet-woningen

15.982.710

waarvan:

- WOZ waarde woningen eigenaren

9.381.192

- WOZ waarde niet-woningen gebruikers

3.271.009

- WOZ waarde niet-woningen eigenaren

3.330.509

ga terug