Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2018

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2018 (Totaal 2+3-4)

1

2

3

4

5

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

410.880

381.008

20.000

25.937

375.071

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

NB

10.020

1.657

8.363

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

15.312

11.778

2.012

9.766

TOTAAL GENERAAL

426.192

402.806

20.000

29.606

393.200

ga terug