Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico’s begroting 2020-2023" dat onderdeel vormt van deze begroting.

Nr.

Risico

Kans

Financiële
impact (€)

Benodigde
weerstandscapaciteit
Begroting 2020

1

Grondexploitatie - Grondverkoop *

Diverse percentages

€ 20.100.000

€ 9.150.000

2

Ondertunneling vierpaardjes

50%

€ 10.000.000

€ 5.000.000

3

Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's)

Diverse percentages

€ 11.076.000

€ 4.106.875

4

Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken *

Diverse percentages

€ 7.250.000

€ 2.575.000

5

Grondexploitatie - Plankosten *

Diverse percentages

€ 4.620.000

€ 1.882.500

6

Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden *

Diverse percentages

€ 7.000.000

€ 1.800.000

7

Beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020

50%

€ 2.326.000

€ 1.163.000

8

Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds

50%

€ 2.000.000

€ 1.000.000

9

Programma gezond en actief

75%

€ 1.300.000

€ 975.000

10

Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen

50%

€ 1.700.000

€ 850.000

11

Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

50%

€ 1.500.000

€ 750.000

12

Juridische risico's

50%

€ 1.400.000

€ 700.000

13

Grondexploitatie - Tijdelijk beheer *

Diverse percentages

€ 1.600.000

€ 675.000

14

Provinciale subsidie Vastenavondkamp

25%

€ 2.600.000

€ 650.000

15

Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

75%

€ 830.000

€ 622.500

16

Uitbreiding bargeterminal

25%

€ 2.100.000

€ 525.000

17

Oud Wethouders

75%

€ 636.000

€ 477.000

18

BTW compensatiefonds

50%

€ 800.000

€ 400.000

19

Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet

75%

€ 475.000

€ 356.250

20

Inventarisatie inkoopresultaat 2020

50%

€ 700.000

€ 350.000

21

BTW sport

50%

€ 600.000

€ 300.000

22

Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

75%

€ 364.000

€ 273.000

23

BUIG Budget

50%

€ 500.000

€ 250.000

24

BUIG Uitgaven

50%

€ 500.000

€ 250.000

25

Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg

75%

€ 260.000

€ 195.000

26

Wsw: Ontwikkeling bedrijfsvoering

25%

€ 750.000

€ 187.500

27

Handhaving truckparking

75%

€ 240.000

€ 180.000

28

Budget Begeleiding Invidivueel (BGI)

50%

€ 350.000

€ 175.000

29

Meldplicht datalekken

75%

€ 200.000

€ 150.000

30

Privacy

75%

€ 200.000

€ 150.000

31

Gevolgen extreem weer voor het Groen

75%

€ 200.000

€ 150.000

32

Coördinerende regionale taken zorginstellingen

25%

€ 600.000

€ 150.000

33

Huurderving

75%

€ 175.000

€ 131.250

34

Grensgemeenten

75%

€ 170.000

€ 127.500

35

FLO

50%

€ 250.000

€ 125.000

36

Grondexploitatie - Verwerving

25%

€ 500.000

€ 125.000

37

Havengelden

50%

€ 250.000

€ 125.000

38

Toename PGB beschermd wonen begroting 2020

25%

€ 500.000

€ 125.000

39

BV Campus Vastgoed

10%

€ 1.164.000

€ 116.400

40

Efficiënter website beheer

75%

€ 150.000

€ 112.500

41

Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD

50%

€ 200.000

€ 100.000

42

Besparing sociale wijkteams

50%

€ 150.000

€ 75.000

43

Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis.

25%

€ 300.000

€ 75.000

44

Implementatie WNRA (onvoldoende dekking generatiepact)

50%

€ 130.000

€ 65.000

45

Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

25%

€ 250.000

€ 62.500

46

Uitgaven BBZ

25%

€ 250.000

€ 62.500

47

WSW: Volume-afbouw risico

50%

€ 120.000

€ 60.000

48

KanDoen

50%

€ 116.000

€ 58.000

49

Informatieveiligheid

25%

€ 200.000

€ 50.000

50

Budget BBZ

25%

€ 185.000

€ 46.250

51

Gladheidbestrijding

10%

€ 400.000

€ 40.000

52

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

75%

€ 50.000

€ 37.500

53

Grenswerk

75%

€ 50.000

€ 37.500

54

Wet Digitale Overheid

75%

€ 50.000

€ 37.500

55

Migratie content Management Systeem

75%

€ 50.000

€ 37.500

56

Rente

10%

€ 330.000

€ 33.000

57

Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen

25%

€ 125.000

€ 31.250

58

Naturalisaties ontwikkeling

25%

€ 110.000

€ 27.500

59

Omroep Venlo

25%

€ 100.000

€ 25.000

60

Areaal openbare ruimte

25%

€ 100.000

€ 25.000

61

Rijbewijzen

10%

€ 234.000

€ 23.400

62

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

10%

€ 200.000

€ 20.000

63

Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid

75%

€ 25.000

€ 18.750

64

Indicatoren

75%

€ 25.000

€ 18.750

65

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

50%

€ 30.000

€ 15.000

66

Sporttarieven

25%

€ 50.000

€ 12.500

67

Flexibele afsluitingen

75%

€ 15.000

€ 11.250

68

Calamiteiten

10%

€ 100.000

€ 10.000

69

Glasvezelnet buitengebied

10%

€ 100.000

€ 10.000

Benodigde weerstandscapaciteit totaal

38.531.925

* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000.

Te zien is dat twee risico's (risico 4: verdeelmodellen gemeentefonds en risico 11: grondexploitatie - tijdelijk beheer) zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000).
Daarnaast bevinden zich 10 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).


Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in deze matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag.  We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000 en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1.000.000. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000. Te zien is dat twee risico's (risico 9: Programma "Gezond en Actief" en risico 13: Grondexploitatie - tijdelijk beheer") zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000). Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).

ga terug