Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

- De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: "De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven".
- De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9.000.000.
- De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

• de algemene reserve;
• de post onvoorzien;
• de algemene grondreserve.
Conform de aanbeveling van de Provincie Limburg in het financieel verdiepingsonderzoek 2019, zijn de overige bestemmingsreserves niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de ratio weerstandscapaciteit.

- Gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0.
- De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
- De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's: 10%, 25%, 50% en 75%.
- Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandscapaciteit berekend, zie onderstaande tabel:
Ratio weerstandscapaciteit Gemeente Venlo

bedragen x € 1.000

JRK 2018

BGR 2019*

BGR 2020

BGR 2021

BGR 2022

BGR 2023

Algemene reserve

50.109

61.758

69.369

73.736

76.856

80.505

Algemene grondreserve

6.444

9.890

10.786

10.166

9.547

8.912

Post onvoorzien

498

539

539

539

539

539

Resultaat

2.057

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

59.108

72.186

80.694

84.440

86.941

89.956

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

35.539

38.532

38.532

38.532

38.532

38.532

Ratio weerstandscapaciteit (= A / B)

1,66

1,87

2,09

2,19

2,26

2,33

* Begroting 2019 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2020).

De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen. Voor de jaren 2019 t/m 2023 is de verwachting dat de ratio weerstandscapaciteit ruim boven de 1 zal eindigen.
Conform de aanbeveling van de Provincie Limburg in het financieel verdiepingsonderzoek 2019, zijn de overige bestemmingsreserves niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de ratio weerstandscapaciteit.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de verwachte stijgende trend in de beschikbare weerstandscapaciteit (vooral in de algemene reserve) de komende jaren. Deze stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de voordelen en de bespaarde rente die naar verwachting de komende jaren zullen worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is een klein beetje toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2018 (+ 2.100.000). Deze toename wordt veroorzaakt door een groot aantal nieuwe risico's, waaronder de risico's "beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020", "volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds", "Programma Gezond en Actief", "Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen", "Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang" en "Provinciale subsidie Vastenavondkamp".
Daarnaast zijn enkele risico's toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2018, waaronder het risico "frictiekosten inwerkingtreding omgevingswet" en enkele grondexploitatierisico's ("plankosten" en "bouw- en woonrijp maken").

ga terug